یک سرعت گیر کارآمد

27 11 2007

ببینید این آقای آلمانی چه راهکاری برای مقابله با جوانانی که در خیابانها ویراژ می دهند و دیوانه وار بر روی اعصاب آدم می تازند اندیشیده.سرعت گیرهای ما کجا و این کجا!

Advertisements